top of page

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Euskapol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-991, ul. Heroldów 15c/4, NIP 1182148647, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000683951. 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: biuro@euskapol.pl lub adres siedziby. 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO ; oraz w celu: 

 • w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Pana/Pani wiadomości i zapytania oraz wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, 

 • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub odwołania zgody, 

 • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, 

 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego internetowego serwisu - do czasu zakończenia umowy. 

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: 

 • W przypadku konieczności dostarczenia pisma dane osobowe mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia pisma,  

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Pana/Pani rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych, 

 • podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Pana/Panią naszych rachunków w terminie,  

 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, informatycznych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, pracownikom firmy Euskapol.  

 • W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na czas umożliwienia świadczenia usług, po czym dane podlegają archiwizacji i będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 1. Posiada Pan/Pani prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 

 • sprostowania swoich danych osobowych, 

 • usunięcia swoich danych osobowych, 

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, 

 • przenoszenia swoich danych osobowych,  

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy na świadczenie usług, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania, a tym samym zawarcia umowy. 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.  

Logo Dzikie Stawy
bottom of page